Politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date, S.C. PISANO GRUP S.R.L. a întocmit prezentele reguli și proceduri privitoare la prelucrarea și securitatea procesării datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transparența utilizării lor reprezintă câteva dintre preocupările principale ale S.C. PISANO GRUP S.R.L. Astfel, am întocmit prezenta Politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor, având rolul de a vă informa cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://pisano.ro/.

 

 

I. Informații despre noi

S.C. PISANO GRUP S.R.L. este persoană juridică cu sediul în Maramureș, localitatea Baia Mare, B-dul. Independenței nr.19, având CUI: RO12151058J24/450/1999. Conform legislației în vigoare, suntem operator de date atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. În calitate de vizitator al site-ului, S.C. PISANO GRUP S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului https://pisano.ro/, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II.2. În calitate de client al site-ului, S.C. PISANO GRUP S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare sau date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul S.C. PISANO GRUP S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului https://pisano.ro/.

 

III. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

• în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
• din necesitatea de a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la propunerea S.C. PISANO GRUP S.R.L. ori la solicitarea persoanei vizate;
• pentru executarea unui contract la care persoana interesată/vizată este parte;
• în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor;
• în scopul realizării unui/-or interese legitime ale operatorului (de ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente);

S.C. PISANO GRUP S.R.L. mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, în următoarele scopuri:
1. realizarea de rapoarte/analize;
2. realizarea de informări;
3. publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor pentru partenerii de afaceri;
4. pentru creșterea calității serviciilor/produselor ce vă sunt oferite.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

IV.1. Dacă sunteți vizitator al site-ului https://pisano.ro/, S.C. PISANO GRUP S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV.2. Dacă sunteți client, prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și S.C. PISANO GRUP S.R.L. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. PISANO GRUP S.R.L.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. PISANO GRUP S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. PISANO GRUP S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul site-ului https://pisano.ro/ (de exemplu, firme de curierat), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea site-ului https://pisano.ro/;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a produselor/serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță ale utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Drepturile de care beneficiați

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. PISANO GRUP S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. PISANO GRUP S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. PISANO GRUP S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. PISANO GRUP S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. PISANO GRUP S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. PISANO GRUP S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. PISANO GRUP S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: pisano@pisano.ro.

Formularea plângerilor:

În vederea apărării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege privind protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSPDCP, veți depune o plângere către operatorul S.C. PISANO GRUP S.R.L., la următoarea adresă: Maramureș, localitatea Baia Mare, B-dul. Independenței nr.19, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.
De asemenea, aveți posibilitatea să adresați o plângere, în condițiile legii, inclusiv către ANSPDCP.

Informații de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Adresa: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, București
Website: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599
Fax: 0040 21 252 5757

Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul https://pisano.ro/ folosește fișiere de tip cookie, pentru a asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și pentru a susține eforturile pentru oferirea unor servicii confortabile utilizatorilor. În acest sens, site-ul https://pisano.ro/ utilizează fișiere de tip cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să parcurgeți informațiile de mai jos.

Un „Internet Cookie” (numit și „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (PC, laptop, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea transmisă de către un web-server unui browser (Internet Explorer, Chrome etc.). Cookie-ul este complet pasiv – nu conține programe software, viruși, spyware și nu poate accesa informații de pe hard drive-ul utilizatorului.

Un cookie este format din 2 părți: numele cookie-ului și conținutul (valoarea) cookie-ului.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Scopurile utilizării cookie-urilor prin intermediul prezentei pagini de internet

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor https://pisano.ro/ o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, și anume pentru:
• îmbunătățirea utilizării https://pisano.ro/, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării site-ului de către utilizatori;
• furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat site-ul companiei S.C. PISANO GRUP S.R.L., în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
• anticiparea unor eventuale produse/servicii care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site, în funcție de produsele/serviciile accesate.

Pe baza feedbackului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, S.C. PISANO GRUP S.R.L. poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către S.C. PISANO GRUP S.R.L., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate și cookie-uri disponibilă pe această pagină de internet.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, ce permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Cookie-urile sunt peste tot și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Înțelegând modul acestora de operare și a beneficiilor pe care le aduc, vă puteți personaliza cookie-urile pentru a putea naviga cu încredere pe internet.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „Opțiuni” sau în meniul de „Preferințe” ale browserului tău.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri poate face ca prezentul site să fie nefuncțional sau dificil de vizitat/utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări ale cookie-urilor, puteți accesa următoarele linkuri utile:
• Cookie settings in Internet Explorer
• Cookie settings in Firefox
• Cookie settings in Chrome

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul https://pisano.ro/, vă rugăm să vă adresați la pagina de contact a companiei S.C. PISANO GRUP S.R.L.

Modificări în Politica de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica/actualiza periodic această Politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor, pentru ca dumneavoastră să aveți la dispoziție toate modificările privitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări în conformitate cu cerințele legale.